KISA FİLM YARIŞMASI

Yazar: ugm5p

KISA FİLM YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU: Tıkla

Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması
Kitap Tüm ÇağLarın Muallimidir.
“Okumanın Filminden, Anlamanın İlmine”
Ülkemiz gençliğine “Genç Kitaplar” projesi ile; hayatlarına yön
verecek, gençleri edebiyattan sanata, tarihten bilime, İslam
dininden ahlaki konulara kadar birçok alanda ufuk açıcı, zihni
ve kalbi besleyici kaynak eserler belirlemek ve bu eserleri
gençlerimizle buluşturup okuyup tahlil etmeleri
amaçlanmaktadır. Genç Kitaplar ile günümüzde yaygınlaşan ve
gençlere ufuk vermeyen, sadece ekonomik kaygı taşıyan sayısız
neşriyatın (Kitap, dergi, gazete vb.) olduğu düşüncesinden yola
çıkarak, gençler tarafından okunması gereken çok daha önemli
kaynakların olduğunun farkındalığı için gayret edilmektedir. Bu
minvalde çağın gereklilikleri çerçevesinden hareketle bir “Kısa
Film Yarışması” düzenlemekteyiz.
Gelişen, değişen ve dönüşen yeni dijital çağ içerisinde; “Kitap
tüm çağların muallimidir” sözünden yola çıkarak, kitabın önemi,
dijital çağda kitap okumak, kitabın hayatımızdaki yeri başlıkları
çerçevesinde bu yarışma düzenlenmektedir.

Kimler Başvurabilir?
Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenler ve
yurtdışında üniversite öğrenimi görmekte olan tüm Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.*
*Ön Seçici Kurul ve Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları ile yarışmada bizzat
görev alanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
Başvuru Koşulları
Yarışma Kısa Filme ilgi duyan tüm sanatseverlere açıktır.
Yarışma Ulusal kısa filmlere açıktır.
Yarışma dili Türkçedir.
Filmler belirtilecek sistem üzerinden (youtube hesabına liste
dışı olarak eklenmesi ve linkinin başvuru formunda
bildirilmesi gerekmektedir) tarafımıza gönderilmelidir. Genç
Kitaplar Kısa Film Komitesi uygun gördüğü takdirde ilgili
filmin kopyasını çeşitli formatlarda talep etme hakkına
sahiptir.
Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler,
seste patlama veya bozukluklar v.b.) filmler, yarışma dışı
bırakılır.
Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen)
yarışmaya sadece tek bir yapıt ile katılabilir.
Yarışma süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) 10 dakikayı
aşmamalıdır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü
durumlarda, sürede %10 (yüzde on)’luk bir dilimde istisna
yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya gönderilen bütün filmler arşivlenir.
Yarışmaya başvuran filmlerde kullanılacak müziklerin telifsiz
yahut telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak
sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya
eklenmelidir.
Yarışmaya, 01/01/2022 tarihinden sonra yapılmış olan ve
başka yarışmalara katılmamış filmler katılabilir.
Yarışmaya katılacak filimler, ilan edilen konuda olmalıdır.
Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun
sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Belirtilen bilgiler
nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk başvuru
sahibine aittir. Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru
Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları
kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı
yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden
veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu
kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü
fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar
yarışmaya katılamazlar. Katılması dahilinde değerlendirme
dışı kalır.
Her film, sadece 1 hikaye anlatmalıdır.
Filmler Ful HD kalitesinde olmalıdır.
Kısa filmler, kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film
türlerinden biri olabilir.
Yarışmaya katılacak filmler fotoğraf makinası, cep telefonu,
video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak HD
kalitesinde çekilebilir.
Filmde yer alan oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur
Filmlerin youtube hesabına liste dışı olarak eklenmesi ve
linkinin başvuru formunda bildirilmesi gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilen filmlerde gizli ticari iletişim de dahil
olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi
gerekmektedir. Filmlerin hazırlanmasında katkısı olan
gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını,
faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her
türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan
reddedilir.
Yarışmaya başvuru sürecinde katılımcı tarafından Genç
Kitaplar ile paylaşılan kişisel veriler, yarışmaya başvuru için
talep edilmiş olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununa uygun olarak mu- hafaza edilecektir. Katılımcının
yarışmaya başvuru yapması halinde 6698 sayılı yasa
kapsamından haberdar olduğu ve kişisel verilerini kendi
rızası ve onayı ile Genç Kitaplar ile paylaştığı kabul edilir.
Yarışma projesine ve katılım koşullarına uymayan filmler
yarışma dışı bırakılır.
Seçici Kurul, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar
yüzünden yarışma dışı bırakabilir.
Yarışmaya gönderilen tüm eserler Ön Seçici Kurul
tarafından değerlendirilir, uygun bulunanlar Seçici Kurula
gönderilir.
Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.
Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler
değerlendirilmeye alınmaz.